Lankymosi taisyklės

FĖJŲ SLĖNIS VIDAUS TVARKOS IR LANKYMOSI TAISYKLĖS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. „ Fėjų Slėnis“ fantazijų ir kūrybos namai (toliau – FS) – tai erdvė, esanti antrame aukšte Verkių 29, Šeimos aikštė 12, Vilnius.

1.2. “Fėjų Slėnio” valdytojas (toliau – valdytojas) – UAB „REFOREST“ (reg. adresas Verkių g. 29, Vilnius, Lietuva, buveinės adresas Verkių g. 29, Vilnius, Juridinio asmens kodas 304929628, registro tvarkytojas VĮ Registrų centras,Vilniaus fil.).

1.3. Lankytojas – kiekvienas asmuo, nusipirkęs bilietą į “Fėjų Slėnio” spektaklį, kūrybines dirbtuves, gimtadienį ar atvykęs įsigyti aksesuarų. Lankytoju laikomas asmuo, kuris valdytojo nustatyta tvarka gavo leidimą ar kitais valdytojo nustatytais, nedraudžiamais būdais pateko į “Fėjų Slėnio” erdvę.

1.4. Šios taisyklės nustato “Fėjų Slėnio” erdvės lankytojų aptarnavimo (paslaugų teikimo) tvarką, privalomuosius saugumo ir kitus reikalavimus lankytojams, valdytojo ir lankytojų teises, pareigas bei jų atsakomybės ribas. “Fėjų Slėnio” - fantazijos ir kūrybos namų taisyklės sudarytos siekiant užtikrinti kiekvienam lankytojui teigiamą atmosferą, gerą nuotaiką ir išvengti nemalonių nesusipratimų, traumų ar kitų padarinių.

1.5. Šios taisyklės yra taikomos visiems lankytojams. Kiekvienas lankytojas privalo laikytis šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.

1.6. Teisę naudotis “Fėjų Slėnio” erdvėse teikiamomis paslaugomis lankytojas įgyja tik nusipirkęs bilietą į spektaklį, renginį, dirbtuves ar gavęs leidimą bei kitais valdytojo nustatytais būdais patekęs į erdvę. Registracijos, bilieto įsigijimo ar kitas su tuo susijusias sąlygas nustato šios taisyklės.

1.7. Kiekvienas lankytojas, nusipirkęs bilietą į spektaklį, renginį, dirbtuves ir/arba patekęs į “Fėjų Slėnį” - fantazijos ir kūrybos namus, patvirtina, kad yra susipažinęs su jo vidaus taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.

1.8. Teisė naudotis “Fėjų Slėnis” teikiamomis paslaugomis.

1.8.1. Atsižvelgiant į šiose taisyklėse numatytas išimtis, taip pat šių taisyklių 1.7 punkto sąlygas, teisę naudotis teikiamomis paslaugomis turi 5-99 amžiaus asmenys.

1.8.2. Teisę naudotis teikiamomis paslaugomis, kurioms yra būtinas rašytinis sutikimas turi visų amžiaus kategorijų asmenys, patvirtinę savo parašu, kad susipažino su šiomis taisyklėmis. Jeigu lankytojas yra nepilnametis, su šiomis taisyklėmis yra supažindinami jo tėvai/globėjai ar lydintis pilnametis asmuo, kurie pasirašydami šias taisykles, įsipareigoja su jomis supažindinti jų globojamus nepilnamečius asmenis ir įsipareigoja užtikrinti, kad nepilnamečiai asmenys jų laikytųsi.

1.8.3. Lankytojai, kurie yra jaunesni, nei 18 metų amžiaus, ir “Fėjų Slėnis” erdvėje lankosi vieni, t.y. be juos lydinčių pilnamečių asmenų privalo:

1.8.3.1. Kiekvieną kartą atėję į “Fėjų Slėnį” pateikia personalui nustatytos formos sutikimą, pasirašytą tėvų ar globėjų. Jeigu sutikime nėra aiškiai nurodyta kitaip (tėvai ar globėjai sutikime nėra nurodę sutikimo galiojimo termino), šis sutikimas yra vienkartinis ir galioja vienam apsilankymui, t. y. kiekvieną kartą atėjus “Fėjų Slėnį” turi būti pateiktas naujas tėvų ar globėjų sutikimas. Sutikimo formą galima rasti pas Fėjų slėnio administratorę. Sutikime turi būti nurodyti visi galiojantys ir veikiantys kontaktai, kad atsitikus įvykiui Fėjų Slėnis galėtų kaip įmanoma greičiau susisiekti su tėvais ar globėjais.

1.8.3.2. “Fėjų Slėnis” neprisiima atsakomybės už be priežiūros paliktus asmenis iki 18 metų.

1.8.4. Lankytojai, kurie yra jaunesni nei 7 metai, “Fėjų Slėnis” erdvėse turi teisę lankytis tik kartu su tėvais/globėjais ar lydinčiais pilnamečiais asmenimis, kurie tiesiogiai atsako už nepilnametį lankytoją.

1.8.4.1. Fėjų slėnio teikiamos paslaugos rekomenduojamos 5-13 metų vaikams bei suaugusiems. Konkrečiai kiekvienam renginiui yra nurodomas amžiaus tinkamumas ir rekomendacijos.

1.8.4.2. Lankytojui atvykusiam į Fėjų slėnį draudžiama rankomis liesti, o juo labiau imti eksponatus. Mažesni vaikai turi būti prižiūrimi arba nešami ant rankų.

1.8.4.3. Lankytojas atvykęs su mažu vaiku, kurio amžius neatitinka rekomendacijų, turi jį prižiūrėti, o jam keliant triukšmą, ar kitaip trukdant kitiems lankytojams, privalo palikti galerijos - labirinto erdvę.

1.8.5. Švenčių šventimas:

1.8.5.1. Pageidaudami švęsti gimtadienį ar kitą šventę, lankytojai pasirenka šventės programą pagal nurodytas programas, rezervuoja šventės datą, laiką ir apmoka šios šventės pilną kainą. Detales privalo iš anksto suderinti su valdytojo atstovais.

1.8.5.2. Už švenčių šventimą nurodyta tvarka privaloma sumokėti kainininke nustatytu mokesčiu (kainininkas yra pateikiamas kasoje, bei internetiniame puslapyje www.fejuslenis.lt).

1.8.5.2.1. Jei į šventę atvyksta didesnis nei kainininke įvardintas galimas ir su valdytoju nesuderintas asmenų skaičius, imamas nustatytas papildomas mokestis už kiekvieną vaiką. Informaciją apie nustatytą mokesčio sumą suteiks administratorius. Mokestis už papildomus vaikus sumokamas kasoje prieš renginį.

1.8.5.2.2. Už švenčių šventimą negalima atsiskaityti Ogmios centro ar kitais kuponais, išskyrus atvejus kai kupono galiojimo sąlygos nurodo kitaip.

1.8.5.2.2. Lankytojas gali atšaukti užsakytą ir apmkėtą renginį 10 kalendorinių dienų iki renginio, tačiau tokiu atveju negrąžinama suma yra 100 EUR. Likusi suma yra grąžinama pagal tai kaip buvo apmokėtas renginys. Lankytojas privalo pateikti grąžinimo/atšaukimo prašymą.

1.8.5.2.3. Lankytojas įsigijęs gimtadienio renginį ir dėl vaiko ligos negalintis dalyvauti užsakytą dieną, vieną kartą gali perkelti renginį į kitą datą, tačiau šiuo atveju tai gali būti vykdoma tik atitinkamomis savaitės dienomis, t.y. antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį. Valdytojas neperkelia laiku neįvykusių renginių į penktadienį, šeštadienį ar sekmadienį.

1.8.5.3. Lankytojai būdami “Fėjų Slėnyje” privalo laikytis šių taisyklių reikalavimų.

1.8.5.4. Švęsdami šventes lankytojai turi teisę tik į šventei skirtą salę įsinešti  tortą, gėrimus, vaisius, kūdikių maistą ir gėrimus. Maisto ir gėrimų į kitas erdves neštis griežtai draudžiama.

1.8.5.5. Švęsdami šventes lankytojai turi pasirūpinti maisto bei gėrimu tara, o pasibaigus jai išsinešti likučius ir utilizuoti šiukšles.

1.8.5.6. Pasibaigus šventei skirtam laikui, dalyviai turi nedelsiant palikti patalpas. Kitu atveju, mokama 100 (vienas šimtas) eurų bauda. Lankytojai norėdami likti patapose ilgesnį laiką, privalo susimokėti kasoje už papildomą laiką.

1.8.5.7. Užsakytose šventėse vaikų skaičius yra ribojamas. Leistinas skaičius yra 12 vaikų. Už papildomus vaikus renginį įsigiję asmenys turi susimokėti kasoje, arba atsiunčiama sąskaita faktūra. Tačiau maksimalus leistinas vaikų skaičius į spektaklį - 17 vaikų, dirbtuves - 15 vaikų. Už papildomą vaiką mokestis yra: į renginį "Gimtadienio pasaka" - 10 EUR, gimtadienio dirbtuves - 15 EUR, jungtinį renginį (spektaklis + dirbtuvės) - 20 EUR.

1.8.6. “Fėjų Slėnio” paslaugomis neturi teisės naudotis:

1.8.6.1. Asmenys apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų medžiagų, taip pat tie asmenys, kurie pažeidinėja viešąją tvarką, kelią grėsmę savo ir kitų žmonių saugumui ir sveikatai.

1.8.6.2. Asmenys turintys sveikatos sutrikimų, keliančių pavojų jų ar trečiųjų asmenų sveikatai, gyvybei ar turtui.

1.8.6.3. Fėjų slėnis yra teatrinė, galerinė erdvė, todėl joje negalima lakstyti, dūkti, rėkauti, nes tai trukdys kitiems laikytojams bei gali pakenkti eksponatams bei dekoracijoms.

1.9. Paslaugų ir prekių kaina bei lankytojų registracija.

1.9.1. “Fėjų Slėnio” paslaugų ir prekių kainas nustato valdytojas. Paslaugų bei prekių kainos ir sąlygos pateikiamos “Fėjų Slėnis” kasoje ir interneto puslapyje www.fejuslenis.com

1.9.2. Lankytojai norėdami apsilankyti “Fėjų Slėnis” spektaklyje, šventiniame renginyje arba dirbtuvėse turi įsigyti bilietus kasoje arba interneto svetainėje renginiai.fejuslenis.com prieš renginį.

1.9.3. Lankytojai įsigydami bilietą patvirtina savo geranorišką bendradarbiavimą ir savo įsipareigojimą laikytis šių taisyklių.

1.9.4. Registracija gali būti laikinai nevykdoma, paslaugos neteikiamos:

1.9.5. dėl techninių kliūčių;

1.9.6. kitais atvejais.

1.9.8. Kylant abejonių dėl lankytojo amžiaus ar kitų aplinkybių (tėvų/globėjų sutikimo turėjimas) “Fėjų Slėnio” darbuotojas turi teisę pareikalauti lankytojo pateikti asmens tapatybės dokumentą (pasą, moksleivio/studento pažymėjimą ar pan.).

1.9.9 Lankytojas privalo dalyvauti tik tuo metu ir tik toje veikloje, kurios bilietą įsigijo.

1.9.10 Švenčiant gimtadienį programa pradedama vėliausiai 15 min nuo įsigyto renginio laiko.

1.9.12. Dovanų kuponais ar dovanų čekiais galima atsiskaityti tik už “Fėjų Slėnis” spektaklį arba dirbtuves.

1.9.13. Jei lankytojas laiku nesumoka už suteiktas paslaugas, pinigai iš jo išieškomi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

1.9.14. Jei lankytojams iškyla neaiškumų dėl registracijos ar bilietų įsigijimo tvarkos, jie turėtų kreiptis į bet kurį dirbantį administratorių ar vadybininką.

1.10. Kita bendra informacija:

1.10.1. “Fėjų Slėnis” ar jo valdytojas UAB REFOREST neprisiima atsakomybės už pamestą ar kitaip prarastą materialinį turtą.

1.10.2. Dingus asmeniniams daiktams, lankytojams privaloma nedelsiant kreiptis į bet kurį “Fėjų Slėnis” administracijos darbuotoją.

1.10.3. “Fėjų Slėnis” erdvėje pamesti ir vėliau kitų lankytojų ar darbuotojų surasti ir valdytojui perduoti daiktai, valdytojo nuožiūra saugomi “Fėjų Slėnis” patatpose ne ilgiau nei 1 mėn. Kreipiantis vėliau pretenzijos nebus nagrinėjamos.

1.10.4. Laikantis higienos reikalavimų, visų į “Fėjų Slėnis” erdves įeinančių lankytojų prašoma atrodyti tvarkingai, batai turi būti nuvalyti ir švarūs. Šaltuoju metu periodu į erdvę einama be batų arba reikalinga kita avalynė persiauti.

1.10.5. Visi lankytojai privalo palikti “Fėjų Slėnis” erdvę 21 val.

1.10.6. Lankytojai keliantys triušmą, trukdantis kitiems paslaugų gavėjams ar darbuotojams, darbuotojų prašymu privalo nedelsdami palikti “Fėjų Slėnis” užsiėmimą ir erdvę.

1.10.7. Lankytojui šiukšlinant, teršiant, niokojant turtą, Fėjų slėnis gali reikalauti padengti žalą, kurią lankytojas sukėlė.

1.10.8. Jei lankytojai švenčiantys šventę, net ir perspėjus darbuotojui, būna ilgiau nei nurodo renginio bilietas, privaloma sumokėti  į kasą už papildomą laiką (kaina yra nurodyta kasoje), arba išrašoma PVM sąskaita faktūra ir išsiunčiama el.paštu renginį įsigijusiam lankytojui.

1.10.9. Lankytojai gimtadienio metu ar fotosesijos metu norintys fotografuoti galerijoje privalo susimokėti Fotografavimo leidimo mokestį, o nuotraukos gali būti naudojamos tik asmeniniams/privatiems tikslams. Nuotraukos negali būti naudojamos viešoje erdvėje be UAB REFOREST raštiško sutikimo.

2. LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

2.1. Lankytojas turi teisę:

2.1.1. Reikalauti, kad atsakingas Fėjų Slėnio darbuotojas supažindintų su šiomis taisyklėmis prieš lankytojui pradedant naudotis Fėjų slėnio teikiamomis paslaugomis.

2.1.2. Naudotis įsigytomis paslaugomis.

2.2. Lankytojas įsipareigoja:

2.2.1. Naudodamasis Fėjų Slėnio teikiamomis paslaugomis, griežtai laikytis šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų ir rekomendacijų. Elgtis protingai, apdariai ir saugiai, kad jo veikimu ar neveikimu, jam, Fėjų Sėniui ar tretiesiems asmenims nebūtų padaryta žala.

2.2.2. Vykdyti Fėjų Slėnis nurodymus dėl saugos ir kitų reikalavimų ir šių taisyklių laikymosi.

2.2.3. Fėjų slėnio teritorijoje netriukšmauti, nešiukšlinti, kitaip jos neteršti, neniokoti turto ar neatlikti, kitų neteisėtų ar gerai moralei bei viešajai tvarkai prieštaraujančių veiksmų.

2.2.4. Fėjų Slėnio erdvėje maisto produktus bei gėrimus vartoti tik nurodytose vietose, t.y. tam skirtuose kambariuose. Vaikščioti po teritoriją su maistu ar gėrimu draudžiama.

2.2.5. Atvykus į užsakytą šventę, Užsakovas turi sumokėti 100 EUR užstatą, kuris šventės pabaigoje grąžinamas, jei nebuvo padaryta jokios žalos, laikytąsi elgesio taisyklių ir laiku paliktos patalpos. Kitu atveju Valdytojas surašo aktą, kuriame nurodomos priežastys dėl ko Užsakovas turi teisę negrąžinti užstato.

2.2.6. Lankytojai privalo palikti “Fėjų Slėnis” erdvę 21 val. Švenčiantys gimtadienį erdvę turi palikti nurodytu laiku. (Užsakius "Gimtadienio pasaka" renginį - trukmė 2 val.; Užsakius dirbtuvių gimtadienį - trukmė 2 val. 30 min.; Užsakius gimtadienį Spektaklis + dirbtuvės - trukmė 3 val.). Lankytojai norintys pratęsti šventę, privalo kasoje susimokėti už papildomą laiką.

2.2.7. Lankytojai gimtadienio metu ar atskiros fotosesijos metu norintys fotografuoti galerijoje privalo susimokėti Fotografavimo leidimo mokestį, o nuotraukos gali būti naudojamos tik asmeniniams/privatiems tikslams. Nuotraukos negali būti naudojamos viešoje erdvėje be UAB REFOREST raštiško sutikimo.

3. VALDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Valdytojas turi teisę:

3.1.1. į Fėjų slėnį neįleisti ar iš jo pašalinti asmenis, kurių elgesys gali sutrikdyti tvarką, kelti pavojų kitų lankytojų saugumui, higieninei Fėjų slėnio būklei ir / ar prieštarautų visuomenėje priimtoms elgesio normoms, taip pat tiems asmenims, kurie yra apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų medžiagų.

3.1.2. neįleisti į Fėjų slėnį asmenų, jei jie nesutinka laikytis ar nesupranta šių taisyklių. Taip pat pašalinti asmenis, kurie šių taisyklių nesilaiko.

3.1.3. bet kuriuo metu pakeisti Fėjų slėnyje teikiamų paslaugų sąrašą ir / ar jų įkainius be išankstinio įspėjimo.

3.1.4. Pašalinti iš Fėjų slėnio lankytojus, kurie, pažeidžia lankymosi taisykles ar elgiasi nesaugiai. Tokiu atveju pinigai lankytojams negrąžinami.

3.1.5. Jei renginį užsakę lankytojai nevykdo lankymosi taisyklių, Valdytojas turi teisę nevykdyti renginio.

3.2. Valdytojas įsipareigoja:

3.2.1. laikantis atitinkamų LR norminių teisės aktų reikalavimų ir šių taisyklių nuostatų teikti lankytojams paslaugas Fėjų slėnio erdvėje.

3.2.2. Suteikti lankytojams visą jų pageidaujamą ir valdytojo turimą informaciją, susijusią su Fėjų slėnio erdve ir taisyklėmis.

3.2.3. Užtikrinti Fėjų slėnio erdvių priežiūrą.

4. REKOMENDACIJOS LANKYTOJAMS

4.1. Fėjų slėnyje planuojantys apsilankyti lankytojai turi įsitikinti, kad jų ir asmenų už kuriuos jie atsakingi (nepilnamečių asmenų) sveikatos būklė leidžia naudotis Fėjų slėnis teikiamomis paslaugomis.

4.2. Atsižvelgiant į vaikų amžių, tam tikros paslaugos lankytojams gali būti nerekomenduojamos.

4.3. Lankytojams primygtinai rekomenduojama į Fėjų slėnį nesinešti brangių ir vertingų daiktų (papuošalų, grandinėlių, žiedų, laikrodžių, mobilių telefonų ir pan.), kurie gali sugesti arba būti pamesti.

5. ATSAKOMYBĖ

5.1. Lankytojas, padaręs žalą Fėjų slėnio erdvei, darbuotojams ar kitiems lankytojams, jame esančiam turtui, lankytojų turtui ir / ar sveikatai, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, negalią turintys asmenys, atsako jų tėvai, globėjai ar lydintys pilnamečiai asmenys.

5.2. Nepilnamečių tėvai, globėjai ar kiti juos lydintys pilnamečiai asmenys yra atsakingi už kartu atvykusių nepilnamečių supažindinimą su Fėjų slėnis taisyklėmis ir už šių taisyklių laikymąsi.

5.3. Lankytojas, patyręs turtinę ir / ar neturtinę žalą Fėjų slėnyje, nedelsdamas turi pranešti apie tai bet kuriam Fėjų slėnio darbuotojui, nurodydamas įvykio vietą, laiką ir aplinkybes. Jeigu lankytojas nesilaiko šios sąlygos, vėliau pateikti nusiskundimai nenagrinėjami.

5.4. Lankytojui Fėjų slėnyje patyrus turtinę ir / ar neturtinę žalą dėl valdytojo kaltės, valdytojas atsako LR įstatymų nustatyta tvarka.

5.5. Valdytojas nenagrinėja lankytojo pretenzijų bei neatsako už lankytojo Fėjų slėnyje patirtą turtinę ir / ar neturtinę žalą, jei lankytojas nesilaikė šiose taisyklėse įtvirtintų reikalavimų ir / ar rekomendacijų.

Sklandžiam svetainės veikimui ir statistiniais tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus. Paspaudę SUTINKU arba tęsdami naršymą, Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašomi. Daugiau informacijos apie slapukus.