privatumo_politika

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Asmens duomenų tvarkytojas Uždaroji akcinė bendrovė „Reforest“, įmonės kodas 304929628, registracijos ir veiklos adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Verkių g. 29, kontaktiniai duomenys: tel. nr. +370 656 99 699, renginiai@fejuslenis.lt.

 2. UAB „Reforest“ (toliau- Įmonės) Privatumo ir slapukų naudojimo politika (toliau- Politika) įtvirtina fizinių asmenų (toliau- Duomenų subjektų) asmens duomenų rinkimo, tvarkymo, saugojimo politika bei Duomenų subjektų teises ir sutikimo tvarkyti asmens duomenis įforminimą bei kitus su Asmens duomenų apsauga susijusius klausimus reglamentuojamus Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente ES 2016/679 bei slapukų naudojimo taisyklėmis interneto svetainėje www.fejusleni.lt.

 3. Įmonė vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente ES 2016/679 (toliau- Reglamente) bei LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatytais principais.

 4. Tvarkoje vartojamos sąvokos:

  1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie duomenų subjektą (fizinį asmenį). Asmens duomenimis laikoma, pvz., vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, veido atvaizdas, asmens kodas, pirštų atspaudai, akies rainelė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, interneto protokolo (IP) adresas, automobilio numeris ir t. t.

  2. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti; fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius. Tai Jūs ir kiekvienas žmogus, kurio asmens duomenys yra tvarkomi.

  3. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas. Pvz., rinkimas, užrašymas, saugojimas, grupavimas, jungimas, keitimas, paskelbimas, paieška, naikinimas ir t. t.

  4. Duomenų tvarkymas automatiniu būdu – duomenų tvarkymo veiksmai, atliekami elektroninėmis priemonėmis, t. y. įvairiomis informacijos ir ryšių priemonėmis: kompiuteriais, telefonais, planšetiniais kompiuteriais, išmaniaisiais laikrodžiais, vaizdo registratoriais, fotoaparatais, diktofonais ir t. t.

  5. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis. Duomenų tvarkytojas veikia laikydamasis duomenų valdytojo nurodymų. Šios Politikos atveju UAB „Reforest“.

 Duomenų valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones; kai tokio duomenų tvarkymo tikslai ir priemonės nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teisės,

 1. duomenų valdytojas arba konkretūs jo skyrimo kriterijai gali būti nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teise. Pvz., valstybės institucija, įstaiga, savivaldybė, ligoninė, poliklinika, policija, bankas, kredito unija, draudimo bendrovė, e. parduotuvė, kelionių agentūra, mokykla, advokatas, antstolis, notaras ir t. t. Jis nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, t. y. kokiu apibrėžtu ir teisėtu tikslu, teisiniu pagrindu vadovaudamasis ir kokius asmens duomenis tvarko, kam teikia, kaip užtikrina duomenų subjekto teises, kokią programinę įrangą naudoja duomenims tvarkyti ir t. t. Šios Politikos atveju UAB „Reforest“.

 2. Klientas- fizinis asmuo, kuris kreipiasi į Įmonę dėl teikiamų paslaugų/prekių užsakymo/įsigijimo ir jas užsako/įsigyja.

 3. Profiliavimas – bet kokios formos automatizuotas Asmens duomenų tvarkymas, kai Asmens duomenys naudojami siekiant įvertinti tam tikrus su fiziniu asmeniu susijusius asmeninius aspektus, visų pirma siekiant išanalizuoti ar numatyti aspektus, susijusius su to fizinio asmens darbo rezultatais, ekonomine situacija, sveikatos būkle, asmeniniais pomėgiais, interesais, patikimumu, elgesiu, buvimo vieta arba judėjimu.

 4. Duomenų tvarkymas automatiniu būdu – duomenų tvarkymo veiksmai, atliekami elektroninėmis priemonėmis, t. y. įvairiomis informacijos ir ryšių priemonėmis: kompiuteriais, telefonais, planšetiniais kompiuteriais, išmaniaisiais laikrodžiais, vaizdo registratoriais, fotoaparatais, diktofonais ir t. t.

 5. Slapukai – tai tekstiniai failai, kuriuose yra nedaug informacijos, siunčiamos į naršyklę ir saugomos Jūsų kompiuteryje, mobiliajame telefone ar kitame įrenginyje, kai lankotės interneto svetainėje. Kiekvieną kartą Jums lankantis toje pačioje interneto svetainėje, slapukai vėl siunčia informaciją į šią svetainę.

  II. KLIENTŲ ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, TVARKYMAS IR SAUGOJIMAS

  Įmonės klientų duomenys, kurie kaupiami ir saugomi Įmonėje susiję su:

  1. dėl paslaugų/ prekių gavimo/suteikimo užtikrinimo- vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, jei užsakytos prekės/ paslaugos norimos gauti elektroniniu būdu ir gyvenamosios vietos adresas jei pirktas prekes norima gauti į namus;

  2. dėl Įmonės buhalterinės apskaitos, išrašytų sąskaitų, apmokėjimų už paslaugas tikrinimui ir valdymui- vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas jei sąskaitą už paslaugas asmuo gauna elektroniniu paštu bei kiti bankiniame pavedime nurodyti duomenys, kuriuos gali matyti Duomenų tvarkytojas;

  3. dėl Įmonės paslaugų teikimo sutarties, galimybės kontaktuoti su klientu/užsakovu siekiant suteikti užsakytas prekes/paslaugas pagal sudarytą sutartį- vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninis paštas bei adresas, jei reikia pristatyti prekes;

  4. dėl užsakytos paslaugos (vaiko gimtadienio šventės) tinkamo įvykdymo pagal sutartį: vardas, pavardė, elektroninis paštas, telefono numeris, vaiko vardas ir amžius (nurodant tik vaiko metus be gimimo datos).

 6. Klientų asmens duomenys saugomi:

  1. Asmens duomenys, kurie reikalingi buhalteriniai apskaitai ir sutarties sudarymui: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, saugoma 10 metų po sutarties įvykdymo, remiantis LR Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“;

  2. Asmens duomenys reikalingi pristatyti užsakytai prekei: adresas, saugomi iki prekės išsiuntimo momento;

  3. vaiko asmens duomenys, reikalingi užsakytai vaiko šventei įgyvendinti: vardas ir amžius, saugomi iki vaiko šventės pabaigos Įmonėje.

 7. Duomenų subjektas norėdamas užsakyt paslaugas ar pirkdamas prekes privalo nurodyti teisingus asmens duomenis, kurių prašo Duomenų tvarkytojas.

Duomenų tvarkytojas neatsako už Duomenų subjekto pateiktus klaidingus ar netikslius asmens duomenis ir iš to galinčias kilti asmens duomenų saugumo pasekmes ar negalėjimą tinkamai

 1. tvarkyti pateiktus klaidingus asmens duomenis bei dėl to negalint tinkamai apsaugoti pateiktus asmens duomenis bei iš to galinčią kilti žalą Duomenų subjektui ar tretiesiems asmenims.

 2. Duomenų subjektas privalo nurodyti teisingus kontaktinius duomenis tam, kad Duomenų tvarkytojas galėtų pranešti ar susisiekti su Duomenų subjektu siekiant pranešti apie galimus šio Duomenų subjekto asmens duomenų pažeidimus, priešingu atveju, dėl atsakomybės, kylančios už nepranešimą apie galimą ar esamą asmens duomenų pažeidimą Duomenų subjektui, atsako pats Duomenų subjektas.

 3. Asmens duomenų tvarkymo teisėtumo pagrindas Įmonėje:

  1. paslaugų teikimo sutartis- siekiant tinkamai, laiku perduoti pirktas prekes, atlikti paslaugas, užtikrinant, jog pirktas prekes, užsakytas paslaugas gautų jas įsigijęs ir už jas apmokėjęs vartotojas;

  2. Duomenų subjekto sutikimas tvarkyti jo asmens duomenis- siekiant suinteresuotiems asmens teikti informaciją apie jiems aktualias, Įmonės teikiamas paslaugas;

  3. Vaiko tėvų/globėjų sutikimas/leidimas, jog Įmonė tvarkytų vaiko pateiktus asmens duomenis vaiko šventės Įmonėje organizavimo metu.

 4. Vaiko tėvų/globėjų sutikimas/leidimas tvarkyti vaiko asmens duomenis (vardą, amžių) suteikiamas užsakant paslaugas ir pažymint, jog susipažino su šia Politika.

 5. Įmonės tikslai, kuriais remiantis kaupiami, tvarkomi ir saugomi asmens duomenys nurodyti Politikos 5 punkte:

  1. duomenų subjekto prekių ir/ar paslaugų pirkimo/užsakymo apdorojimui;

  2. nupirktų/užsakytų prekių ir/ar paslaugų kuponų, patvirtinimų, sąskaitų ir kitų finansinių dokumentų išrašymui;

  3. problemų, susijusių su prekių ir/ar paslaugų įgyvendinimu, pateikimu, panaudojimu išsprendimui;

  4. kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymui;

  5. tiesioginės rinkodaros tikslais- tik esant Duomenų subjekto laisvanoriškam sutikimui.

 6. Duomenų subjektai pirkti prekes ir užsakyti paslaugas gali internetu, Įmonės interneto svetainėje www.fejuslenis.com bei atvykę Įmonės veiklos adresu Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Verkių g. 29.

 7. Perkant/užsakant paslaugas/prekes internetu www.fejuslenis.com:

  1. Duomenų subjektas pateikia savo duomenis reikalingus jo perkamų prekių/užsakomų paslaugų tinkamam gavimui, tai vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninis paštas, gyvenamosios vietos adresas. Duomenų subjektas, norėdamas tęsti pirkimą/užsakymą privalo susipažinti su Įmonės privatumo ir slapukų naudojimo politika ir pažymi tai paspausdamas varnelę, jog susipažino, suprato bei sutinka ir tik tokiu atveju Duomenų subjektas gali tęsti pirkimą/užsakymą. Atskira varnele, Duomenų subjektas gali pažymėti ar ateityje nori gauti informaciją susijusią su Įmonės teikiamomis paslaugomis/ prekėmis, t. y., kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, tokiu atveju Duomenų subjektui išdėstoma sutikimo tvarka ir tokio sutikimo atsisakymo galimybės.

 8. Perkant/užsakant paslaugas/prekes Įmonės veiklos adresu:

  1. Perkant/užsakant prekes/paslaugas Duomenų subjektui suteikiama informacija apie jo pateikiamų Asmens duomenų saugojimo tikslą, laikotarpį, Duomenų subjekto pagrindines teises, skundų padavimo tvarką. Duomenų subjektas parašu patvirtina, jog susipažino, suprato ir sutinka su Įmonės privatumo politika. Atskiru punktu Duomenų subjektas gali pažymėti ar ateityje nori gauti informaciją susijusią su Įmonės teikiamomis paslaugomis/ prekėmis, t. y., kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, tokiu atveju Duomenų subjektui išdėstoma sutikimo tvarka, nurodoma, jog tokiu atveju jo pateikti duomenys toliau bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais remiantis asmens sutikimu ir teisė atsisakyti tokio sutikimo.

 9. Duomenų subjektas gali bet kada atšaukti savo sutikimą, tačiau toks sutikimo atšaukimas neturi poveikio iki sutikimo tvarkytiems Duomenų subjekto asmens duomenų teisėtumui.

 10. Sutikimo atšaukimo būdai:

  1. Įmonės kontaktiniu elektroninio pašto adresu (renginiai@fejuslenis.lt) išsiunčiant laisvos formos pranešimą dėl sutikimo atšaukimo;

  2. atvykus Įmonės veiklos adresu (Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Verkių g. 29) ir parašius laisvos formos pranešimą dėl sutikimo atšaukimo;

  3. kuomet Duomenų subjektas periodiškai gauna Įmonės naujienas ir reklaminę informaciją jo nurodytu elektroninio pašto adresu, tokio pobūdžio laiške pateikiama nuoroda „atsisakyti sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo“.

 11. Duomenų subjektas gali atsisakyti sutikimo dėl jo duomenų tvarkymo tik dėl tų asmens duomenų ir tokiais tikslais, kuriems tie duomenys buvo pateikti sutikimo pagrindu.

 12. Asmens duomenys, kurie Įmonėje tvarkomi paslaugų sutarties suteikimo pagrindu, po sutikimo atšaukimo Įmonėje tvarkomi ir toliau dėl LR įstatymų reikalavimo ir archyvavimo reikalavimų su Įmonės veikla susijusiems dokumentams.

 13. Po sutikimo atšaukimo ar pasibaigus Politikoje ar LR įstatymuose nustatytiems reikalavimas dėl dokumentų susijusių su Įmonės veikla saugojimo, asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi, panaikinami juos ištrinant iš kompiuterių, elektroninių paštų, interneto svetainės ar kitų laikmenų, kurios gali būti naudojamos asmens duomenų kaupimui ir tvarkymui bei saugumui užtikrinti, o popieriniai tokių duomenų variantai susmulkinami dokumentų smulkintuvu.

 14. Asmens duomenis nurodytus Politikos 5 punkte tvarko Įmonė ir jos darbuotojai turintys tam teisę bei tretieji asmenys, kuriems reikalinga perduoti Asmens duomenis su Įmonės veikla ir teikiamomis paslaugomis susijusiems įsipareigojimams užtikrinti.

 15. Asmens duomenys gali būti pateikti tretiesiems asmens:

  1. MB„Salvesta“ (įmonės kodas 300787576): asmens duomenų perdavimo tikslas- laikantis įstatymų reikalavimų dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo, Įmonė perduoda asmens duomenis buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančiai įmonei MB „Salvesta“;

  2. UAB „Paysera LT“ (įmonės kodas 300060819, kontaktinė, privatumo politikos ir kita informacija www.paysera.lt).

 16. Darbuotojui teisę tvarkyti asmens duomenis suteikia Įmonės vadovas išleisdamas įsakymą.

 17. Įmonės darbuotojai privalo:

  1. saugoti asmens duomenis;

  2. asmenims, kurie neturi teisės tvarkyti Įmonėje tvarkomus asmens duomenis, neatskleisti, neperduoti ir neleisti susipažinti su Įmonėje tvarkomais asmens duomenimis;

  3. pastebėjus ar įtarus grėsmę Įmonėje tvarkomų asmens duomenų saugumui privalo nedelsiant informuoti Įmonės vadovą;

  4. laikytis šios Politikos nuostatų ir tvarkos bei dirbant su asmens duomenimis vadovautis ir laikytis LR įstatymų ir Reglamento reikalavimų dėl asmens duomenų tvarkymo.

 18. Kompiuteriai, kuriuose tvarkomi asmens duomenys, apsaugoti slaptažodžiais, kuriuos žino tik darbuotojas (darbuotojai), kurie turi teisę dirbti su asmens duomenimis esančiais kompiuteryje bei Įmonės vadovas.

 19. Esant įtarimui, jog slaptažodis tapo žinomas pašaliniams asmenims, kompiuterių slaptažodžiai nedelsiant pakeičiami.

 20. Teisė dirbti su klientų asmens duomenimis suteikiama Įmonės vadovo įsakymu.

 21. Teisė dirbt su asmens duomenimis prarandama pasibaigus darbo santykiams tarp darbuotojo ir Įmonės arba Įmonės vadovui atšaukus/panaikinus tokią teisę.

 22. Nutrūkus darbo santykiams tarp Įmonės ir darbuotojo pakeičiami kompiuterių slaptažodžiai.

 23. Asmens duomenys, kurie tvarkomi ir saugomi popieriniame variante laikomi Įmonės vadovo kabinete, užrakintoje spintelėje. Raktus nuo kabineto bei spintelės turi tik Įmonės vadovas ir kiti Įmonės darbuotojai, kuriems suteikta teisė dirbti su asmens duomenimis.

 24. Įmonės darbuotojams draudžiama duoti raktus nuo kabineto arba spintelėms asmenims, tame tarpe ir bendradarbiams, kurie neturi teisės dirbt su Įmonės tvarkomais asmens duomenimis.

Įmonės darbuotojai supažindinami su šia Politika, Asmens duomenų saugojimo principais, saugumo ir atsargumo priemonėmis, galimomis pasekmėmis bei kitais svarbiais klausimais siekiant, jog būtų įgyvendinti įstatymų reikalavimai užtikrinant tinkamą asmens duomenų apsaugą Įmonėje.

III. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

 1. Duomenų subjektų teisės:

  1. teisė susipažinti su duomenimis: Duomenų subjektas turi teisę gauti patvirtinimą ar su juo susiję duomenys yra tvarkomi ir duomenų tvarkymo atveju susipažinti su tvarkomais jo duomenimis ir informacija, kuri susijusi su tvarkymo tikslu, duomenų kategorijomis, duomenų gavėjais, kuriems buvo ar bus perduoti asmens duomenys, laikotarpiu, kuris nustatytas duomenų saugojimui arba tokio laikotarpio nustatymo kriterijus, skundo padavimo tvarka, atsisakymo, jog būtų toliau kaupiami duomenys galimybes, duomenų šaltiniais jei asmens duomenys renkami ne iš pačio Duomenų subjekto, automatizuoto duomenų tvarkymo, įskaitant profiliavimą, galimybes, kurios gali būti naudojamos ir to pagrindimą. Informaciją apie kaupiamus, tvarkomus ir saugomus asmens duomenis Duomenų subjektas gali gauti popierine ir elektronine forma. Informacija pateikiama glausta, trumpa, aiški, suprantama ir tiksliai ta, kurios prašo Duomenų subjektas;

  2. teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis: Duomenų subjektas gali reikalauti, jog būtų ištaisyti netikslūs ar papildyti esami jo asmens duomenys;

  3. teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“): Duomenų subjektas turi teisę nepagrįstai ir nedelsiant prašyti, jog visi jo tvarkomi duomenys būtų panaikinti ir Duomenų tvarkytojas nepagrįstai ir nedelsiant tokį reikalavimą privalo įgyvendinti esant bent vienai iš priežasčių:

 2. Asmens duomenys, tikslui pasiekti, kuriam buvo renkami ar tvarkomi,nereikalingi;

 3. Duomenų subjektui atšaukus sutikimą, kurį jis davė Duomenų valdytojui, jog būtų tvarkomi jo duomenys, kuomet toks sutikimas yra teisinis pagrindas tvarkyti asmens duomenis ir jokio kito teisinio pagrindo toliau juos kaupti ir tvarkyti nėra;

 4. Kuomet asmens duomenys kaupiami siekiant vykdyti užduotis viešojo intereso labui,vykdant pavestas viešosios valdžios funkcijas, siekiant teisėtų Duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesų (nepažeidžiant duomenų apsaugos principo ir išlaikant interesų svarbos viršenybę) arba asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, Duomenų subjektas, esant tam tikroms priežastims, turi teisę nesutikti, jog su juo susiję duomenys būtų kaupiami ar tvarkomi, jei tos priežastys nėra viršesnės už Duomenų subjekto interesus, teises ir laisves;

 5. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;

 6. duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės, kuri taikoma Duomenų valdytojui, nustatytos teisinės prievolės;

 7. jei duomenys buvo surinkti dėl informacinės visuomenės paslaugų tiesioginiu siūlymu vaikui, neskaitant to, jog buvo gautas tėvų/ globėjų sutikimas dėl tam tikrų vaiko duomenų tvarkymo;

  1. tesė reikalauti apriboti duomenų tvarkymą: Duomenų subjektas gali reikalauti apriboti jo duomenų tvarkymą esant bent vienai iš sąlygų:

 8. jei asmens duomenų subjektas užginčija duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį Duomenų valdytojas gali patikrinti asmens duomenų tikslumą;

 9. jei asmens duomenų tvarkymas neteisėtas ir Duomenų subjektas nesutinka, jog duomenys būtų ištrinti ir vietoje to prašo, jog duomenų naudojimas būtų apribotas;

 10. jei asmens duomenų Duomenų valdytojui nereikia dėl duomenų tvarkymo tikslų, tačiau jų reikia pačiam Duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;

 11. jei Duomenų subjektas paprieštaravo dėl jo duomenų tvarkymo, kuomet asmens duomenys kaupiami siekiant vykdyti užduotis viešojo intereso labui,vykdant pavestas viešosios valdžios funkcijas, siekiant teisėtų Duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesų ar asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, kol bus patikrinta ar Duomenų valdytojo teisėtos priežastys viršesnės už Duomenų subjekto priežastis.

  1. teisė į duomenų perkeliamumą: Duomenų subjektas turi teisę savo asmens duomenis, kuriuos pateikė Duomenų valdytojui, gauti irpersiųsti kitam duomenų valdytojui, kuomet duomenis tvarko sutikimo pagrindu ar automatizuotomis priemonėmis;

  2. teisė nesutikti: Duomenų subjektas, bet kuriuo metu turi teisę nesutikti dėl tolimesnio jo asmens duomenų tvarkymo, kuomet asmens duomenys kaupiami siekiant vykdyti užduotis viešojo intereso labui,vykdant pavestas viešosios valdžios funkcijas, siekiant teisėtų Duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesų, jei nustatoma, jog Duomenų subjekto nesutikimo priežastys viršesnės už duomenų valdytojų teisines priežastis, ar kuomet asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.

  3. teisė, kad duomenų subjektui nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas, dėl kurio jam kyla teisinės pasekmės arba kuris jam panašiu būdu daro didelį poveikį.

 12. Tesės nurodytos Politikos 33 punkte įgyvendinamos ir užtikrinamos vadovaujantis Reglamentu, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisė aktais, kurie reglamentuoja tokių Duomenų subjektų teisių tinkamą įgyvendinimą.

 13. Jei Duomenų valdytojas viešai paskelbė asmens duomenis ar asmens duomenys buvo atskleisti kitiems duomenų gavėjams ir pagal Politikos 33.2, 33.3, 33.4 privalo ištrinti, ištaisyti, papildyti ar apriboti duomenų tvarkymą, Duomenų valdytojas imasi visų įmanomų veiksmų, jog tokia teisė būtų įgyvendinta ir informuoja kitus Duomenų valdytojus, duomenų gavėjus, jog Duomenų subjektas paprašė panaikinti, pakeisti tam tikrus ar visus jo asmens duomenis ar apribojo tokių duomenų tvarkymą. Duomenų valdytojas, kitiems duomenų valdytojams, duomenų gavėjams, praneša, jog dėl Duomenų subjekto prašymo, kuomet prašoma duomenis panaikinti, turi būti ištrintos visos nuorodos vedančios į pastarojo asmens duomenis, jų kopijas ar dublikatus. Nebent Duomenų valdytojui šiame punkte nurodytų veiksmų atlikti būtų neįmanoma ar tai pareikalautų neproporcingų pastangų, tačiau Duomenų subjektui pareikalavus, Duomenų valdytojas pateikia informaciją apie visus duomenų gavėjus, kitus duomenų valdytojus.

 14. Esant duomenų tvarkymo apribojimui pagal Politikos 33.4 punktą asmens duomenis galima tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavus Duomenų subjekto sutikimą, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus, apsaugoti kito fizinio ar juridinio asmens teises, dėl svarbių viešojo intereso priežasčių.

 15. Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą, kuomet yra panaikinamas apribojimas dėl duomenų tvarkymo.

 16. Duomenų valdytojas pateikia Duomenų subjektui visus jo asmens duomenis, jog pastarasis galėtų juos persiųsti kitam duomenų valdytojui, taip pat Duomenų valdytojas tokius asmens duomenis, Duomenų subjekto prašymu, gali persiųsti kitam duomenų valdytojui tiesiogiai.

 17. Duomenų valdytojas, įgyvendindamas Duomenų subjekto teisę į duomenų perkeliamumą užtikrina, jog toks duomenų perkėlimas nepakenks kitų Duomenų subjektų teisėms ir laisvėms, priešingu atveju gali būti atsisakyta įgyvendinti teisę į duomenų perkeliamumą, kol nebus informuoti ir nebus gautas kitų Duomenų subjektų sutikimas leisti perkelti prašiusiojo Duomenų subjekto asmens duomenis.

IV. PARŠYMO IR SKUNDO PATEIKIMAS

 1. Bet kuris Duomenų subjektas, kuris mano ar žino, jog jo asmens duomenis tvarko Duomenų valdytojas, gali kreiptis su prašymu dėl informacijos apie jo duomenų tvarkymą Įmonėje pateikimo.

 2. Prašymo forma laisva, gali būti rašytinis bei žodinis prašymas.

 3. Informacija, kurios prašo Duomenų subjektas, suteikiama tik įsitikinus ir Duomenų subjektui pateikus patvirtinimą apie savo tapatybę.

 4. Duomenų subjekto tapatybės patvirtinimui ir nustatymui turi būti pateiktas asmens pasas ar tapatybės kortelė.

 5. Pateikti prašymus gali tik pats Duomenų subjektas, išskyrus prašymus dėl vaikų asmens duomenų tvarkymo, kuriuos pateikia tėvai/globėjai.

 6. Duomenų subjekto prašymai suteikti informaciją dėl jo duomenų kaupimo, tvarkymo ir saugojimo, nagrinėjami ir esant tinkamoms aplinkybėms, įgyvendinami ir duodamas atsakymas, per 1 mėnesį. Šis laikotarpis gali būti pratęstas iki 2 mėnesių, tokiu atveju per 1 mėnesį Duomenų subjektas informuojamas apie termino pratęsimą ir nurodomos tokio pratęsimo priežastys.

 7. Duomenų subjektui prašymą pateikus elektronine forma, visi atsakymai ir dokumentai jam taip pat pateikiami tokia forma, išskyrus atvejus, kuomet prašoma pateikti kita forma nei rašytas prašymas.

 8. Duomenų valdytojui nesiėmus jokių veiksmų pagal Duomenų subjekto prašymą, Duomenų subjektui per 1 mėnesį pateikiama informacija, jog veiksmų nesiimta ir kokios to priežastys.

 9. Duomenų valdytojas visuomet pateikia tvarkomų asmens duomenų kopijas.

 10. Už tam tikrų dokumentų kopijas, kurių papildomai prašo Duomenų subjektas, imamas papildomas, administracinis mokestis turėtoms Duomenų valdytojo išlaidoms padengti.

 11. Duomenų valdytojas turi teisę atsisakyti pateikti tokią Duomenų subjekto prašomą informaciją, kurioje gali atsispindi ir kitų Duomenų subjektų asmens duomenys ar kitaip būtų galima juos identifikuoti.

 12. Prašymas nagrinėjamas Įmonėje nustatyta tvarka:

  1. prašymą gauna Įmonės vadovas tiesiogiai, jei jis pateikiamas elektroniniu būdu arba kitas Įmonės darbuotojas jei prašymas pateikiamas Įmonės veiklos adresu;

  2. prašymą gavęs Įmonės darbuotojas perduoda jį Įmonės vadovui tą pačią darbo dieną;

  3. Įmonės vadovas, gavęs Duomenų subjekto prašymą išnagrinėja prašyme pateiktus Duomenų subjekto reikalavimus ir ne vėliau kaip per 1 mėnesį pateikia Duomenų subjektui, pateikusiam prašymą, atsakymus, duomenis ir informaciją, kurios buvo reikalauta prašymu;

  4. esant situacijoms, kuomet tam tikriems subjekto prašyme nurodytiems reikalavimams įvykdyti reikia papildomo laiko, kuris nepriklauso nuo Duomenų valdytojo, terminas, per kurį prašymas įgyvendinamas, gali būti atidėtas terminui, kuris priklauso nuo aplinkybių, kurioms esant prašymas galės būti įvykdytas.

 13. Duomenų subjektas gali skųsti Duomenų valdytojo/Įmonės veiksmus ar neveikimą susijusius su jo asmens duomenų tvarkymu, LR Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (toliau- Inspekcijai). Skundas Inspekcijai gali būti pateiktas per 3 mėnesius nuo atsakymo iš Duomenų valdytojo gavimo arba per 3 mėnesius nuo termino, nurodyto Politikos 51.3 punkte, pasibaigimo.

 14. Asmens duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tik tokiu atveju, kuomet reikia įvykdyti sutarčiai tarp Duomenų subjekto ir Įmonės arba pareikalavus valstybės valdžios institucijoms, teisėsaugai ir kitais įstatymų numatytais atvejais, kuomet Duomenų valdytojas privalo atskleisti tvarkomus asmens duomenis.

 

Sklandžiam svetainės veikimui ir statistiniais tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus. Paspaudę SUTINKU arba tęsdami naršymą, Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašomi. Daugiau informacijos apie slapukus.